THUYẾT MINH BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG CẢNH BÁO NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐÁ     KHU VỰC TỈNH QUẢNG NINH

KHU VỰC TỈNH BẮC GIANG

KHU VỰC TỈNH LẠNG SƠN

KHU VỰC TỈNH TUYÊN QUANG

KHU VỰC TỈNH HÒA BÌNH

KHU VỰC TỈNH LAI CHÂU

KHU VỰC TỈNH LÀO CAI

KHU VỰC TỈNH HÀ GIANG

KHU VỰC TỈNH CAO BẰNG

KHU VỰC TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHU VỰC TỈNH YÊN BÁI

KHU VỰC TỈNH BẮC KẠN

KHU VỰC TỈNH SƠN LA

KHU VỰC TỈNH THANH HÓA

KHU VỰC TỈNH NGHỆ AN